xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zajeciaadaptacyjne

 

Wyprawka 3-letniego -,,Elfoludka”

Wyprawka 4-5 letniego ,,Elfoludka”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapraszamy na zebranie rodziców dzieci z grup I i II w środę tj.3 września o godz.17:00 oraz rodziców z grup III,IV,V,VI w czwartek tj.4 września o godz.17:00.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

KONCEPCJA PRACY
Przedszkole Nr 182 „Król Elfów” w Poznaniu

1.    MISJA  PRZEDSZKOLA   (forma opisowa)
Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, tworzy warunki do rozwijania talentów oraz budowania postaw twórczych odpowiednio do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanka. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje zdrowie, wspiera rozwój samodzielności, wprowadza w świat wartości estetycznych i etycznych oraz uczy kultury w  życiu codziennym.

 Nasze hasło  to: „Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą”    (Bruno Ferrero)
  MISJA  PRZEDSZKOLA   (forma graficzna)

koncepcja2011

2.    WIZJA  PRZEDSZKOLA

Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola

Przedszkole  nr 182 w Poznaniu  zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Dla zapewnienia sposobu na kreatywne rozwiązywanie problemów i tworzenie nowych perspektyw powołano zespoły zadaniowe: do spraw ewaluacji wewnętrznej, zespół do spraw promocji przedszkola, do spraw statutowych, a także  zespół do spraw problemowych.  Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.
Pomieszczenia przedszkolne, jego wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Zadbane meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu.
Istota procesów zachodzących w przedszkolu i efekty

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Tworzą warunki do aktywności dziecka, odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Oferta zajęć  prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także  umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. W miarę potrzeb przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Nasze  zasady to:

-  Zaspakajamy  potrzeby dziecka
-   Organizujemy aktywność dziecka
-   Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka
-    Organizujemy środowisko,  umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko
-    Integrujemy proces  wychowania i edukacji

Dzieci wdrażane są także do troski o własne zdrowie i aktywności w naturalnym otoczeniu. Przedszkole tworzy warunki do odkrywanie znaczenia zdrowia, ruchu, higieny i bezpiecznego zachowania się. Dzieci mają możliwość doświadczania samodzielności.

W przedszkolu dzieci  poznają środowisko społeczne, rozwijają kompetencje interpersonalne,  uczą się współdziałania  i wprowadzanie są w kulturę życia. Nauczycielki prowadzą planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową wychowanków. Ważnym obszarem działalności przedszkola jest edukacja estetyczna. Kadra pedagogiczna tworzy także warunki do odkrywania znaczenia matematyki.

-   Wykaz  metod stosowanych w przedszkolu

W przedszkolu stosowane są metody i formy pracy, które łączą  sprawdzone toki metodyczne z nowatorskimi rozwiązaniami. Zapewnia to wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Tradycyjne metody wychowania przedszkolnego:

Metody czynne

 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • Metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • Metoda zadań stawianych dziecku
 • Metoda ćwiczeń utrwalających

Metody oglądowe

 • Obserwacja i pokaz
 • Osobisty przykład nauczyciela
 • Udostępnianie sztuki / dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne/

Metody słowne

 • Rozmowy
 • Opowiadania,
 • Zagadki
 • Objaśnienia i instrukcje
 • Sposoby społecznego porozumiewania się
 • Metody żywego słowa

 

Nowatorskie toki metodyczne:

 • System edukacji przez ruch D.Dziamskiej
 • Metodę projektu
 • Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Dobrego Startu M.Bogdanowicz
 • Metodykę nauczania matematyki wg. E.Gruszczk-Kolczyńskiej, E.Zielińskiej
 • Metody aktywizujące
 • Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss
 • Techniki twórczego myślenia

 

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród  form są m.in. uroczystości oraz warsztatowe spotkania. Opiekunowie dzieci mogą obserwować swoje pociechy w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Zapewniamy częste kontakty na linii przedszkole-dom. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja  to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia  podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz  jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych.

Aktywność ta została poszerzona o nowe formy współpracy z przedszkolami i placówkami działającymi na rzecz edukacji (III Przegląd tańców                           i przyśpiewek wielkopolskich, Festiwal piosenki dziecięcej, wystawy i wernisaże prac plastyczno – konstrukcyjnych , przedstawienia inscenizowane przez dzieci lub nauczycieli oraz rodziców)

 

 

Przedszkolny zestaw programów
1.    Razem w przedszkolu    Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka    WSiP
2.    Edukacja zdrowotna    Krystyna Dudkiewicz, Krystyna Kamińska    Nasza Księgarnia   
3.    Moje pierwsze dni w przedszkolu     Izabela Janik, Izabela Przybylska    program autorski

Opinia RP w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego przez Dyrektora Przedszkola Opinia Nr 1/2012 RP Przedszkola Nr 182 w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2012

Tradycje przedszkolne

Przedszkole posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.  Są to m.in. Kolorowe Dni w przedszkolu:
-    Dzień Chłopca dominujący kolor zielony
-    Andrzejki dominujący kolor niebieski
-    Walentynki dominujący kolor czerwony
-    Dzień żółty dominujący kolor żółty
Dzieci zdobywają różnorodne sprawności. Sprzyjają temu cykliczne spotkania z książką (opowiadania, bajki, wiersze, baśnie, legendy), które rozwijają zainteresowania czytelnicze. Literatura dostarcza treści, które wzbogacają zabawy dziecięce – tematyczne, ruchowe, konstrukcyjne, ortofoniczne jak również działania plastyczne. Postawy bohaterów literackich mają wpływ na zachowania dziecięce. Utwory literackie wyzwalają też aktywność, słowną ekspresję, zachęcają do zabaw w teatr i inscenizowania literatury dziecięcej. Zabawy w teatr i przedstawienia inscenizowane stwarzają okazję do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci, wyrabiania odwagi i śmiałości, uczą umiejętności współdziałania oraz wyrażania w sposób werbalny i pozawerbalny różnych stanów uczuciowych. A kiedy inscenizacja opiera się na odtworzeniu treści własnymi słowami, a nie wyuczonymi, następuje aktywizacja procesów myślowych i postaw twórczych. W danym miesiącu każda grupa zdobywa tą samą sprawność, każda na swoim poziomie. Jedna z grup robi podsumowanie zdobywania tej sprawności pt „Tydzień zdobywania sprawności………” . Organizowane są  m.in. konkursy, pokazy itp.
Przedszkole ma swoje imię, logo oraz  kalendarz imprez i wydarzeń:
1.    Dzień Chłopca dominujący kolor zielony
2.    Zdobywanie sprawności „Elfoludek scenografem”
3.    Dzień Edukacji Narodowej
4.    Pasowanie nowo przyjętych dzieci na Elfoludka
5.    Zdobywanie sprawności „Elfoludek projektantem”
6.    Andrzejki dominujący kolor niebieski
7.    Mikołaj
8.    Spotkania przy choince
9.    Gwiazdor
10.    Zdobywanie sprawności „Elfoludek przygotowuje przedstawienia dla bliskich”
11.    Noworoczna Dyskoteka
12.    Dzień Babci i dziadka
13.    Zdobywanie sprawności „Elfoludek aktorem”
14.    Balik karnawałowy
15.    III Przegląd tańców i przyśpiewek wielkopolskich
16.    Walentynki dominujący kolor czerwony
17.    Dzień Kobiet dominujący kolor żółty
18.    Zdobywanie sprawności „Elfoludek widzem”
19.    Pierwszy dzień wiosny, pochód z Marzanną
20.    Wielkanoc
21.    Festiwal piosenki dziecięcej
22.    Warsztaty teatralne z udziałem rodziców
23.    Zdobywanie sprawności „Elfoludek wyraża swoje emocje za pomocą mimiki i pantonimy”
24.    VII Olimpiada sportowa Elfoludków
25.    Piknik – wycieczka autokarowa
26.    Rodzinne grilowanie
27.    Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez konkursy, olimpiady, festyny, stronę internetową, a także gadżety m.in. każda grupa posiada koszulki jednego koloru z logo przedszkola, kubki z logo przedszkola, długopisy z logo przedszkola

Sylwetka absolwenta

•    dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
•    dobrze rozwinięte procesy poznawcze
•    docenia wartość matematyki
•    potrafi współdziałać w zespole
•    zainteresowany nauką i literaturą
•    wrażliwy muzycznie
•    samodzielny
•    aktywny w podejmowaniu działań
•    lubi działania twórcze
•    wrażliwy estetycznie
•    podejmuje działania przyjazne przyrodzie
•    akceptuje zdrowy styl życia
•    ma poczucie bycia Polakiem

KIERUNKI  DZIAŁANIA (PRIORYTETY) 

1.
1.    Kontynuacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
2.    Edukacja teatralna dzieci w zakresie edukacji muzycznej, plastycznej, teatralnej oraz estetyki życia codziennego
- warsztaty teatralne „Fik, mik, teatralny bzik Elfoludków”
prowadzone przez naszych nauczycieli i prowadzącego rytmikę –
podsumowanie wszystkich warsztatów prowadzonych w naszym
przedszkolu w związku z prowadzeniem bezpłatnych zajęć
dodatkowych
3.    Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu
Prowadzenie warsztatów przez nauczycieli naszego przedszkola
w ramach projektów edukacyjnych – bezpłatne zajęcia
dodatkowe
- warsztaty artystyczno – plastyczne „Elfoludek artystą”
- warsztaty – improwizacje muzyczno – teatralne „Roztańczone
Nutki Elfoludki”
- warsztaty językowe „Mini English dla Elfoludków”
4.    Wzbogacenie zakresu i sposobów oddziaływań w obszarze edukacji matematycznej
5.    Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami
6.    Poszukiwanie atrakcyjnych form rozwijania aktywności twórczej i oraz dróg do wspierania uzdolnień.
Prowadzenie warsztatów – wolontariat „Pomocny Elfoludek”